Privatumo ir slapukų politika

Vertiname Jūsų pasitikėjimą.  

UAB „Medochemie Lithuania“ (toliau – „Medochemie Lithuania“) – tai Lietuvoje registruotas juridinis asmuo (įmonės kodas 304846029), kurio pagrindinė veikla yra atstovaujamų farmacinių produktų reklama ir informacijos teikimo paslaugos. 

Įmonėje „Medochemie Lithuania“ puikiai suprantame asmens duomenų apsaugos ir privatumo svarbą visų asmenų, su kuriais „Medochemie Lithuania“ yra susijusi, atžvilgiu, todėl teikiame šią informaciją:  

kokią asmeninę informaciją apie Jus renkame; 

kaip naudojame Jūsų asmeninę informaciją; 

kokiu pagrindu naudojame Jūsų asmeninę informaciją; 

kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informaciją; 

kada, kaip ir kodėl galime dalytis Jūsų asmenine informacija su kitais subjektais ir (arba) ją perduoti tarptautiniu mastu; 

kaip apsaugome Jūsų asmeninę informaciją; 

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmenine informacija; 

ką daryti, jei atsisakote pateikti savo asmeninę informaciją; 

kaip naudojame slapukus ir kur rasti daugiau informacijos. 

 

Jei turite klausimų apie mūsų privatumo politiką, galite su mumis susisiekti mūsų motininės kompanijos „Medochemie Limited“ (toliau – „Medochemie Ltd“): 

el. paštu: dpo@medochemie.com  

telefonu: 00357 25 867600.

Rinkdama, tvarkydama ir valdydama asmeninę informaciją, „Medochemie Lithuania“ vadovaujasi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) numatytais aštuoniais privatumo principais ir įsipareigoja, kad duomenys: 

duomenų subjekto atžvilgiu bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

bus renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas); 

bus adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 

bus tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas); 

bus laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo reglamentu siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas); 

bus tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas); 

bus perduoti į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją dėl duomenų tvarkymo tik tuo atveju, jei duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas laikosi „Medochemie Lithuania“ privatumo politikoje arba įmonėms privalomose taisyklėse (toliau – ĮPT) nustatytų sąlygų (perdavimo principas); 

„Medochemie Ltd“ prisiima atsakomybę už saugomus duomenis ir kaip duomenų valdytojas yra atsakingas už BDAR laikymąsi ir gebėjimą įrodyti tokią atitiktį (atskaitomybės principas). 

Ši privatumo ir slapukų politika taikoma tik pagrindinei „Medochemie Ltd“ interneto svetainei (www.medochemie.com), „Medochemie Lithuania“ interneto svetainei (http://www.medochemie.lt) ir kitoms „Medochemie Ltd“ filialų interneto svetainėms įvairiose šalyse, bet ne įvairioms atskiroms interneto svetainėms, į kurias galite būti nukreipti. 

Naudodamiesi svetainėmis www.medochemie.comhttp://www.medochemie.lt ir (arba) pateikdami mums bet kokią asmeninę informaciją, sutinkate dėl savo asmeninės informacijos naudojimo pagal šios privatumo ir slapukų politikos nuostatas.  

Ši privatumo ir slapukų politika taikoma tik mūsų gautai informacijai, bet ne informacijai, kurią gavote ir (arba) kuria pasidalijote su trečiaisiais asmenimis. 

Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas 

„Medochemie Lithuania“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi BDAR numatytu teisiniu pagrindu. Šis teisinis pagrindas yra taikomas kiekvienu atveju. 

Sutikimas 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei yra vykdomas atsižvelgiant į Jūsų nedviprasmišką ir aiškų sutikimą ir įgyvendinant numatytus duomenų rinkimo tikslus. Jūsų sutikimas gali būti pateiktas raštu arba elektroniniu būdu. 

Sutarties vykdymas 

Duomenų tvarkymas yra leidžiamas, jei jis yra būtinas sutarčiai, kurios šalis esate Jūs, kaip duomenų subjektas, vykdyti, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, susijusiais su elektronine paraiška dėl darbo. 

„Medochemie Lithuania“ teisinių įsipareigojimų vykdymas 

Asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant laikytis nacionalinių, Europos ir (arba) tarptautinių įstatymų ir (arba) reglamentų ir tik tiek, kiek toks duomenų tvarkymas yra būtinas, laikantis minėtose normose nustatytų apribojimų. 

Duomenų subjekto ir (arba) bet kurių susijusių trečiųjų asmenų gyvybinių interesų apsauga 

„Medochemie Lithuania“ vykdoma veikla yra susijusi su medicininiais, vaistiniais ir (arba) šalutiniais produktais bei farmacijos produktais, taip pat kitais produktais, todėl Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas Jūsų ir (arba) kitų asmenų sveikatai ir (arba) saugai užtikrinti. Todėl „Medochemie Lithuania“ turi teisę tvarkyti Jūsų duomenis tik tiek, kiek tai būtina siekiant užtikrinti Jūsų gyvybinių interesų apsaugą. 

Teisėti interesai 

Duomenų tvarkymas yra pateisinamas, jei jis yra būtinas siekiant „Medochemie Lithuania“ teisėtų interesų ir jei tokie interesai nėra viršesni už pagrindines duomenų subjekto teises. 

PRIVATUMAS 
Informacijos rinkimas ir naudojimas 

Kai naudojatės mūsų interneto svetaine, galime paprašyti pateikti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama su Jumis susisiekti arba Jūsų tapatybei nustatyti. Asmenį identifikuojanti informacija gali apimti (neapsiribojant) Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą. 

Pildant mūsų internetinėje svetainėje prieinamas internetines paraiškas ir (arba) kontaktų formas, visi duomenys, kuriais su mumis pasidalijote, bus saugomi mūsų interneto svetainėje, kurios prieglobos paslaugas teikia „Microsoft Inc.“. Be to, visi duomenys, kuriais pasidalinsite su mumis, bus surinkti į el. laišką ir išsiųsti mums per „SendGrid“ siūlomą paprastą pašto perdavimo protokolą (angl. Simple Mail Transfer Protocol, SMTP). 

Tarpiniai duomenų valdytojai užtikrino, kad ėmėsi visų būtinų veiksmų, siekdami visiškai laikytis Europos ir nacionalinių teisės aktų nuostatų, susijusių su asmens duomenų apsauga. 

Paraiška dėl darbo 

Jei nuspręsite pasinaudoti mūsų interneto svetainėje siūloma galimybe užpildyti paraišką dėl darbo, paprašysime pateikti asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant vardu, pavarde, adresu, telefono numeriu ir asmens kodu. Taip pat paprašysime įkelti savo CV kopiją. 

Ši informacija bus nusiųsta į priimantįjį serverį, kurio prieglobos paslaugą teikia „Microsoft Inc.“. Vėliau ši informacija bus perduota atitinkamam „Medochemie Ltd“ departamentui (kaip tai aprašyta pirmiau), atsakingam už pateiktos informacijos tvarkymą. Dažniausiai tai yra „Medochemie Ltd“ žmogiškųjų išteklių departamentas (gali būti ir kitas departamentas). 

Mūsų Žmogiškųjų išteklių departamentas arba atitinkamas „Medochemie Ltd“ departamentas gaus ir peržiūrės informaciją, kuria su jais pasidalijome el. paštu, ir visą tokią informaciją saugos vietos lygiu savo kompiuteriuose. Ėmėmės visų pagrįstų priemonių, siekdami užtikrinti tokių kompiuterių apsaugą. Mūsų SMTP serverio ryšys yra apsaugotas TLS (arba SSL), o tai reiškia, kad prieš siuntimą internetu el. laiško turinys bus užšifruotas. 

Jei buvo padarytos minėtos informacijos spausdintinės kopijos, jos turi būti saugomos Žmogiškųjų išteklių departamente laikomose bylose, su kuriomis gali susipažinti tik departamento darbuotojai, įmonės vadovybė arba asmenys, kuriems buvo suteikta prieiga prie tokios informacijos. 

Tokių duomenų naudojimas 

Įmonės viduje tvarkome informaciją, kuria su mumis pasidalijote, siekdami nustatyti Jūsų tinkamumą pareigoms, dėl kurių pateikėte paraišką. Tokia informacija bus naudojama tuo atveju, jei norėsime su Jumis susisiekti dėl Jūsų paraiškos. 

Pateikdami paraišką „Medochemie Lithuania“, sutinkate, kad „Medochemie Lithuania“ Jūsų informaciją saugotų šešis (6) mėnesius nuo įdarbinimo proceso, susijusio su pareigomis, dėl kurių pateikėte paraišką, pabaigos. Jei pageidaujate, kad „Medochemie Lithuania“ saugotų Jūsų asmeninę informaciją dėl ateityje atsiradusių laisvų darbo vietų, privalote duoti aiškų sutikimą dėl to, kad „Medochemie Lithuania“ saugotų Jūsų įrašus ir (arba) asmens duomenis trisdešimt (30) mėnesių. Pasibaigus vienam iš pirmiau paminėtų laikotarpių, „Medochemie Lithuania“ ištrins visą asmeninę informaciją, kuria su mumis pasidalijote. 

Užtikriname, kad nenaudosime, neparduosime, kitaip neteiksime ir neplatinsime tokios informacijos tretiesiems asmenims ir (arba) subjektams, nepriklausantiems „Medochemie Ltd“ įmonių grupei. 

Susisiekite su mumis – bendrųjų užklausų forma 

Jei pageidaujate susisiekti su mumis pasinaudodami puslapyje „Susisiekite su mumis“ esančia kontaktine forma, Jūsų pateikti duomenys bus saugomi šioje interneto svetainėje, kurios prieglobos paslaugą teikia „Microsoft Inc.“. Vėliau duomenys bus perduoti „Medochemie Ltd“ centrinei tarnybai (kaip aprašyta pirmiau) ir atitinkamam organizacijos departamentui arba asmeniui. Pateikta asmeninė informacija bus saugoma mūsų serveriuose šešis (6) mėnesius nuo pateikimo dienos ir vėliau bus ištrinta. 

Medicininė informacija ir farmakologinis budrumas 

Informuojame, kad „Medochemie Lithuania“ registruoja informaciją apie pateiktus skundus dėl produktų ir įtariamą šalutinį poveikį, siekdama užtikrinti pacientų saugumą ir laikytis atitinkamų galiojančių įstatymų, Europos ir tarptautinių reglamentų, direktyvų ir (arba) įsipareigojimų, kurie kyla iš „Medochemie Ltd“ vykdomos veiklos arba yra su ja susiję, taip pat vykdyti atitinkamų vietos, Europos ir tarptautinių agentūrų reikalavimus.  

Jei esate pacientas, pranešantis apie nepageidaujamą reiškinį, vykdydama pranešimų teikimo procesą ir sekdama šalutinio poveikio atvejį, apie kurį pranešėte, „Medochemie Lithuania“ gali gauti jautrius asmens duomenis apie Jus, įskaitant išsamią informaciją apie Jūsų fizinę ar psichinę sveikatą. Tokią Jūsų pateiktą informaciją (įskaitant jautrius asmens duomenis) naudosime vadovaudamiesi galiojančiais norminiais reikalavimais, siekdami užtikrinti aukštus sveikatos priežiūros ir medicinos produktų ar prietaisų kokybės ir saugos standartus ir, visų pirma, vykdyti „Medochemie Lithuania“ teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus dėl pranešimo apie šalutinį poveikį, susijusį su „Medochemie Ltd“ produktais. 

Su duomenimis galės susipažinti „Medochemie Ltd“ farmakologinio budrumo departamentas, be to, duomenys gali būti perduoti kitiems organizacijos departamentams, su kuriais šie duomenys yra susiję. Duomenys taip pat gali būti perduoti Europos vaistų agentūrai ir kitoms nacionalinėms agentūroms. Tokio perdavimo tikslas – vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. „Medochemie Lithuania“ saugos Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi nacionaliniais įstatymais ir įmonės duomenų saugojimo politika tol, kol tai bus būtina siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus arba pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenys nebebus reikalingi šiems tikslams, asmens duomenys bus saugiai ištrinti. Tai gali reikšti, kad Jūsų asmens duomenis „Medochemie Lithuania“ saugos kelis metus, atsižvelgdama į tų duomenų tvarkymo tikslą ir poreikį. Pateikdami pranešimą dėl farmakologinio budrumo „Medochemie Lithuania“, sutinkate, kad „Medochemie Lithuania“ saugotų Jūsų informaciją pagal pirmiau nurodytą procedūrą. 

Turite teisę susipažinti su saugomais duomenimis. Tai galite padaryti siųsdami el. laišką adresu: dpo@medochemie.com. Galite prašyti duomenis pakeisti, jei nesutinkate su tokiais duomenimis, tačiau negalite prašyti šiuos duomenis ištrinti. 

Informacija, renkama apie jaunesnius nei 16-os metų amžiaus nepilnamečius 

Jei asmuo, teikiantis savo asmeninę informaciją „Medochemie Lithuania“, yra jaunesnis nei 16-os metų, „Medochemie Lithuania“ reikalauja nepilnamečio tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo. 

Kaip saugome Jūsų informaciją? 

Visa jautri informacija ir asmens duomenys, kuriuos „Medochemie Lithuania“ gauna, yra saugomi mūsų vietiniuose serveriuose / duomenų bazėje, o „Medochemie Lithuania“ ėmėsi visų pagrįstų priemonių, siekdama užtikrinti, kad tokie duomenys būtų apsaugoti jų saugojimo ir (arba) tvarkymo metu. Su informacija, kuria dalijamasi organizacijos viduje, gali susipažinti tik „Medochemie Lithuania“ vyresnioji vadovybė ir (arba) darbuotojai, su kuriais buvo pasidalinta tokia informacija. 

Visa spausdintinėse kopijose pateikta informacija yra saugoma bylose vietos lygiu. Už tokį saugojimą yra atsakingas asmuo, kuriam buvo suteikta prieiga prie tokios informacijos, ir (arba) atitinkamas „Medochemie Lithuania“ vadovas. 

Siekiant užtikrinti, kad prieiga prie Jūsų asmens duomenų būtų suteikta tik įgaliotiesiems asmenims ir jie būtų tvarkomi tik tais tikslais, dėl kurių tokia informacija buvo pateikta, vykdomi griežti patikrinimai ir kontrolė. 

Papildomos apsaugos priemonės ir procesai, susiję su Jūsų asmens duomenų rinkimu, priežiūra, tvarkymu ir perdavimu, yra įtraukti į „Medochemie Lithuania“ ĮPT. 

Interneto svetainės serveris 

Mūsų interneto svetainės prieglobos paslaugą teikia „Microsoft Inc.“. Be to, mūsų interneto svetainėje pateikta informacija yra perduodama įmonei (trečiasis asmuo), kuri renka visą mūsų interneto svetainėje sukauptą informaciją ir dalijasi ja su „Medochemie Lithuania“. 

Ėmėmės veiksmų, siekdami užtikrinti, kad visi duomenų tvarkytojai, gaunantys informaciją iš „Medochemie Lithuania“, visiškai laikytųsi BDAR. 

Galimybė susipažinti su savo informacija ir kitos teisės šiai informacijai valdyti 

Turite toliau nurodytas teises, susijusias su asmenine informacija, kurią apie jus turime. 

Informavimas ir teisė susipažinti su informacija 

Rinkdami ir tvarkydami asmeninę informaciją, taip pat nustatydami jos naudojimo tikslus, vadovaujamės skaidrumo principu. 

Gavę Jūsų prašymą, privalome Jums pateikti visos asmeninės informacijos, kurią apie Jus turime, kopiją ir informuoti, ar tokia informacija yra tvarkoma bet kokiu būdu ar forma. Gavę Jūsų prašymą, galime pateikti visos apie Jus turimos informacijos kopijas. 

Teisė reikalauti ištaisyti informaciją 

Jei asmeninė informacija, kurią apie Jus turime, yra netiksli arba neišsami, turite teisę reikalauti ją ištaisyti. 

Teisė būti pamirštam 

Tam tikromis aplinkybėmis galite paprašyti ištrinti Jūsų asmeninę informaciją, pvz., tais atvejais, kai mums ji nebėra reikalinga. 

Teisė apriboti duomenų tvarkymą 

Tam tikromis aplinkybėmis, pvz., kai ginčijate asmeninės informacijos tikslumą arba prieštaraujate dėl jos tvarkymo, galite paprašyti blokuoti arba stabdyti Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą. Tačiau ir toliau saugosime Jūsų asmeninę informaciją. Prieš panaikindami bet kokį apribojimą Jus apie tai informuosime. 

Teisė į duomenų perkeliamumą 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. tam tikromis aplinkybėmis turite teisę gauti asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu), ir ją panaudoti kitur arba pareikalauti, kad ją perduotumėme pasirinktiems tretiesiems asmenims 

Teisė nesutikti 

Galite pareikalauti, kad sustabdytumėme Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą. Tai padarysime, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad informacija tvarkoma dėl įtikinamų teisinių priežasčių. 

Papildomą informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, taip pat visas būtinas su pirmiau nurodytomis teisėmis susijusias formas ir dokumentus, įskaitant procedūras, galima rasti „Medochemie Lithuania“ duomenų subjekto teisių vadove. 

Galimybė pasinaudoti pirmiau paminėtomis teisėmis pateikus prašymą yra nemokama, jei Jūsų reikalavimai nėra akivaizdžiai nepagrįsti ir (arba) neproporcingi. Jei jūsų prašymai yra nepagrįsti ir (arba) neproporcingi, „Medochemie Lithuania“ turi teisę imti pagrįstą mokestį už patirtas išlaidas. 

Mažai tikėtinu atveju, jei buvo pažeistas asmens duomenų saugumas, „Medochemie Lithuania“ privalo nedelsdama apie saugumo pažeidimą pranešti susijusiems duomenų subjektams ir atitinkamai duomenų apsaugos institucijai. 

Jei pažeidimas įvyko dėl mūsų kaltės arba esate nepatenkinti dėl vykdomo duomenų tvarkymo, kuris neatitinka BDAR nuostatų, galite duomenų apsaugos institucijai arba teismui pateikti skundą dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

Duomenų valdytojas 

Šios interneto svetainės duomenų valdytojas – „Medochemie Limited“, uždaroji akcinė bendrovė, registracijos Nr. HE7761, buveinės ir veiklos vykdymo adresas: Constantinoupoleos g. 1-10, 3011, Limasolis (Limassol), Kipras. 

Duomenų apsaugos pareigūnė: 

p. Giota Andreou 

Telefonas: 00357 25 852609

El. paštas:  dpo@medochemie.com 

SLAPUKAI 

Interneto naršyklės, tokios kaip „Internet Explorer“, „Firefox“, „Google Chrome“ arba jų ekvivalentai, yra programinės įrangos, naudojamos prieigai prie bet kurio tinklalapio ir jiems naršyti. 

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainės siunčia į Jūsų naršyklę, kad padėtų naršyti puslapius. Dažnai slapukai apima anoniminį unikalų identifikatorių. Kai lankotės interneto svetainėje, kompiuteris prašo Jūsų kompiuterio (PC) arba mobiliojo įrenginio leidimo saugoti šį failą Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje ir iš jo pasiekti informaciją. Slapukai leidžia interneto svetainės savininkui Jus atskirti nuo kitų interneto svetainės naudotojų.  

Informacija, surinkta naudojant slapukus, apima apsilankymų datą ir laiką, informaciją apie tai, kaip naudojatės interneto svetaine, ar anksčiau lankėtės interneto svetainėje ir kokia svetainė Jus nukreipė į tinklalapį.  

Mūsų interneto svetainė naudoja efektyvumo slapukus, siekdama stebėti, kaip naudojama interneto svetainė. Visa informacija saugoma anonimine forma, o ši svetainė nevykdo automatinio asmens duomenų rinkimo. 

Efektyvumo slapukus savo interneto svetainėje naudojame šiais tikslais: 

padėti „Medochemie Lithuania“ pagerinti interneto svetainę nustatant, kokie puslapiai yra populiarūs; 

nustatyti ir ištaisyti klaidas; 

pateikti statistinius duomenis apie tai, kaip naudojama mūsų interneto svetainė, kad galėtume ją  patobulinti; 

stebėti rinkodaros efektyvumą. 

Tai reiškia, kad galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterį, įskaitant Jūsų IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą, tačiau nerenkame jokios jautrios informacijos apie Jus (pvz., Jūsų vardo, pavardės, adreso ar gimimo datos). Tai – statistiniai duomenys, naudojami vartotojo naršymo modeliams analizuoti, taip pat suprati, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Tokie duomenys neleidžia nustatyti asmens tapatybės. 

Slapukai negali būti vykdomi kaip kodas ar naudojami virusams platinti, be to, jie negali suteikti prieigos prie Jūsų standžiojo disko. Negalime perskaityti jokios informacijos standžiajame diske, net jei jame saugome slapukus.  

Jei naršydami mūsų interneto svetainėje nepageidaujate gauti slapukų, galite pakeisti savo naršyklės ir (arba) mobiliojo įrenginio nustatymus taip, kad būtumėte informuoti apie slapukus, kaip tai aprašyta toliau. 

Duomenys, sukurti „Medochemie Lithuania“ svetainėje naudojant slapukus, gali būti naudojami įvairiais tikslais, įskaitant toliau nurodytus tikslus. 

Griežtai būtini slapukai 

Šie slapukai yra būtini, siekiant suteikti galimybę naršyti interneto svetainėje ir naudoti jos funkcijas, pvz., prisijungti prie saugių jos sričių. Jei nuspręsite atšaukti sutikimą arba vėliau blokuoti slapukus, kai kurie svetainės aspektai gali veikti netinkamai arba negalėsite prisijungti prie visos svetainės arba jos dalių. 

Veikimo slapukai 

Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja interneto svetainę, pvz., dažniausiai lankomi puslapiai, klaidų pranešimai. Jų tikslas – pagerinti būsimų interneto svetainės versijų veikimą. 

Funkcionalumo slapukai 

Šie slapukai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų pasirinkimus, pvz., naudotojo vardą, kalbą, regioną ir suteikia pagerintą asmeninę patirtį. 

Tretiesiems asmenims neleidžiame skelbti reklamos savo interneto svetainėje, tačiau negalime kontroliuoti reklamuotojų, kuriems interneto paslaugų teikėjai leidžia reklamuotis tada, kai Jūs naršote internete. 

Pagal įstatymus „Medochemie Lithuania“ privalo gauti Jūsų sutikimą dėl visų naudojamų slapukų, išskyrus griežtai būtinus slapukus. 

Kaip galite valdyti slapukus? 

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip valdyti slapukus, apsilankykite savo naršyklės skiltyje „Pagalba“, mobiliojo įrenginio nustatymuose arba interneto svetainėje adresu www.aboutcookies.org, kurioje pateikiama išsami informacija apie slapukų valdymą populiariose interneto naršyklėse. „Medochemie Lithuania“ nėra susijusi su šia interneto svetaine ir neatsako už jos turinį ar kitus aspektus. 

Informuojame, kad bet kokie su slapukais susiję pakeitimai interneto naršyklėje turės poveikį ne tik slapukams iš www.medochemie.comhttp://www.medochemie.lt, bet ir visoms kitoms Jūsų lankomoms interneto svetainėms, išskyrus atvejus, kai nurodysite, kurių interneto svetainių slapukus norite blokuoti. Jei nuspręsite blokuoti slapukus, visi su ta interneto svetaine susiję pageidaujami nustatymai bus prarasti. 

„Google Analytics“ 

„Google Analytics“ – tai žiniatinklio analizės įrankis, padedantis suprasti, kaip lankytojai naudoja mūsų interneto svetainę. „Google Analytics“ suteikia galimybę peržiūrėti įvairias ataskaitas apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų interneto svetaine, kad galėtume ją patobulinti. 

„Google Analytics“ naudoja pirmosios šalies slapukus ir renka informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų interneto svetaine. Šią informaciją naudojame rengdami ataskaitas ir tobulindami savo interneto svetainę. 

„Google Analytics“ renka informaciją anonimiškai, todėl negalime nustatyti Jūsų tapatybės. Ataskaitose pateikiamos interneto svetainių tendencijos, nenustatant atskirų lankytojų tapatybės. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ galite rasti „Google“ vystytojų vadovuose. 

Galite atsisakyti „Google Analytics“ ir tai neturės poveikio Jūsų apsilankymams mūsų interneto svetainėje. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Google Analytics“ sekimo funkcijos atsisakymą, apsilankykite „Google Analytics“ atsisakymo (opt-out) puslapyje. 

Laikomės nuomonės, kad „Google“ yra duomenų tvarkytojas (trečioji šalis), kuris visiškai laikosi Europos ir nacionalinių teisės aktų. 

Naudodamiesi mūsų interneto svetaine, sutinkate dėl mūsų slapukų naudojimo. Jei juos išjungsite, negalime garantuoti sklandaus mūsų svetainės veikimo. 

Kitos interneto svetainės 

Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas „Medochemie Ltd“ grupės įmonių interneto svetaines. Ši privatumo politika taikoma visų „Medochemie Ltd“ grupės įmonių interneto svetainėms. 

Jei esate nukreiptas į trečiosios šalies interneto svetainę, pažymime, kad ši privatumo ir slapukų politika nebebus taikoma. Kitos interneto svetainės turės savo privatumo politiką. 

KITOS NUOSTATOS 
Saugumas 

Jūsų asmeninės informacijos saugumui skiriame didelį dėmesį, tačiau pažymime, kad nė vienas perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas neužtikrina 100 % saugumo. Nors stengiamės taikyti komerciškai priimtinas priemones Jūsų asmeninei informacijai apsaugoti, negalime garantuoti visiško jos saugumo. 

Pažeidimo atveju įsipareigojame apie tai kuo greičiau informuoti atitinkamas valdžios institucijas ir Jus ir (arba) imtis BDAR numatytų veiksmų. 

Privatumo politikos pakeitimai 

Ši privatumo ir slapukų politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. ir lieka galioti, išskyrus jos nuostatų pakeitimus ateityje, kurie įsigalios nedelsiant po jų paskelbimo šiame puslapyje. 

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atnaujinti arba pakeisti savo privatumo ir slapukų politiką, todėl turėtumėte periodiškai peržiūrėti šią privatumo ir slapukų politiką. Jei naudojate interneto svetainę po privatumo ir slapukų politikos pakeitimų paskelbimo šiame puslapyje, reiškia, kad patvirtinate pakeitimus ir sutinkate laikytis pakeistos privatumo ir slapukų politikos, kuri Jums yra privaloma. 

Šio dokumento nuostatos nėra galutinės, o „Medochemie Lithuania“ visada privalo užtikrinti visišką BDAR laikymąsi. Jei kuri nors nuostata prieštarauja arba ateityje gali prieštarauti nacionalinių ir Europos teisės aktų nuostatoms, į šias nuostatas nebus atsižvelgiama. Tokiu atveju įstatymai turės viršenybę. 

„Medochemie Lithuania“ 

2018 m. gegužės 20 d.